8 جمله ای که هرگز نباید به همسرتان بگویید

8 جمله ای که هرگز نباید به همسرتان بگویید

 

کلمات قدرتمند هستند، و می توانند برای ساختن یک رابطه فوق العده استفاده شوند یا برای نابودی یک رابطه. درباره این 8 جمله مراقب باشید که هرگز به همسرتان نگویید:

1. “تو دیوونه ای.”

مدلی که یکنفر احساسات به خرج می دهد هرگز نمی تواند “اشتباه” یا “دیوانه” باشد. درعوض، بگویید، “می توانم درک کنم چه حسی داری.”

2. هیچی.

“سکوت درمانی”، یا به زبان زوجدرمان ها “دیوار سنگی”، خیلی برای رابطه خطرناک است. این کار باعث قطع ارتباط و ناامیدی می شود. درعوض، به همسرتان بگویید مقداری زمان برای آرام شدن نیاز دارید، و سپس با توجه کامل بعداً بر سر مکالمه برگردید.

3. “این تقصیره توست.”

تقصیر را گردن کسی انداختن کار بی فایده و مخربیست. این کار فقط بیشتر باعث قطع رابطه و عصبانیت می شود. درعوض، همیشه به مشکل توجه کنید. همچنین، مستقیماً از همسرتان بپرسید که دوست دارید او به جای سرزنش کردن چه کار متفاوتی انجام دهد. بجای گفتن، “ما دیر نمی کردیم اگر تو برای درست کردن موهات اونقدر طولش نمی دادی،” بگویید، “میشه زودتر مو درست کردنت رو شروع کنی؟ من بچه رو نگه می دارم تا تو بتونی به کارات برسی.”

4. “تو همیشه…..” یا “تو هرگز…….”

انتقاد کردن بوسیله محققان به عنوان یکی از چهار عادات ارتباطی که منجر به طلاق می شوند، شناخته شده است. بجای بحث کردن تمام کاستی های همسرتان، باز هم، سازنده باشید. به راحتی به او بگویید چه احساسی دارید و دوست دارید چه کار متفاوتی انجام دهد. بجای گفتن، “تو هرگز هیچ کاری انجام نمیدی،” بگویید، “من احساس می کنم دارم زیر بار اینهمه کار داغون میشم و توجهی هم به این موضوع نمی شه. میشه لطفاً مسئولیت شستن ظرف های شام رو تو به عهده بگیری؟”

5. “فقط بهتر/خوبتر باش،” یا هر خواسته مبهم دیگری.

وقتی یک درخواست را مطرح می کنید که البته باید بگم بطور کلی بهتر از انتقاد کردن است، مبهم و غیرواقعی بودن آن خواسته می تواند همسرتان را ناامید و موقعیت را بدتر کند. به همسرتان بگویید دقیقاً بگویید چه می خواهید، و واقع بین باشید. برای مثال، بجای گفتن، “بیشتر به من توجه کن،” بگویید، “لطفا وقتی از سر کار میای منو بغل کن و ببوس و در حال شام خوردن موبایلت رو بزار کنار.”

6. کلمه “طلاق” وقتی عصبانی هستید و در حال دعوا کردن گفته می شود.

استفاده از کلمه “طلاق” بهترین راه برای این است که بوسیله خشمتان رابطه را تخریب کرده و همسرتان را بیازارید. این کار باعث ایجاد عدم اعتماد و عدم اطمینان در رابطه می شود. در عوض، برای همسرتان توضیح دهید که دوست دارید در آینده چگونه رفتار متفاوتی داشته باشد. اگر آنقدر عصبانی هستید که نمی توانید عقلانی و منطقی صحبت کنید، یک تنفس کوتاه داشته باشید، اما بعدش سر مکالمه برگردید. (از انجام آن سر باز نزنید، دیوار سنگی، یا سکوت درمانی تحویل همسرتان ندهید.)

7. “کیت هرگز به شوهرش اعتراض نمی کند،” “جان در دورهمی ها به همسرش کمک می کند،” یا هر مدل دیگری از مقایسه کردن همسرتان با دیگری.

درعوض، بر خصوصیات خوب و حمایتی همسرتان تمرکز کرده، و واضح و روشن برای کارهای درستی که انجام می دهد از او قدردانی کنید. اگر جایی برای بهتر شدن هم هست، بدون هیچ مقایسه ای، بسادگی از همسرتان کاری که دوست دارید انجام دهد را بخواهید، البته یک خواسته منطقی و مشخص.

8. “برای همینه که مادرم از تو خوشش نمیاد،” یا هر مدل هماهنگی و وفاداری با / برای شخص دیگری. (با کس دیگری غیر از همسرتان در یک جبهه قرار گرفتن و همسرتان را در جبهه مقابل قرار دهید –مترجم)

 
درعوض، وقتی دیگران از همسرتان انتقاد می کنند همبستگی خود را با او نشان دهید. اگر خودتان با رفتار او مشکل داردی، با توضیح دادن احساساتتان برای او شروع کرده و خواسته ی خود را مستقیماً مطرح کنید. لازم نیست بر سر او خراب شوید تا نکته را به او بفهمانید.

 

اختصاصی زیبایی – سبک زناشویی